top of page

KDO JSME?

Charismatická identita Kontemplativní Fraternity Marie z Nazareta spočívá v proměňování činnosti člověka v autentickou zkušenost spojení s Bohem. Je to kontemplace činnosti, která mi daruje možnost, aby můj život byl ve všem „KONTEMPLATIVNÍ V ČINNOSTI“, jak to tvrdí papež Jan Pavel II. (Redemptoris Misio 91)

 

Kontemplace v činnosti je charakteristika Kontemplativní Fraternity. Je to kontemplace, která mě vede ke spojení s Bohem nejen v činnosti, ale prostřednictvím samotné činnosti. Kontemplace činnosti proměňuje lidské jednání ve svátost spojení s Bohem

IMG_9641[1].JPG

Počátky

Kontemplativní Fraternita Marie z Nazareta (FCMN) je duchovní hnutí založené v Uruguay salesiánem mons. Nicolou Cotugnem, který je nyní emeritním arcibiskupem v Montevideu.

 

Inspirace

Naším povoláním je být v dnešním světě kontemplativními v životě. S kontemplativním srdcem Dona Boska se snažíme následovat Ježíše zmrtvýchvstalého a přinášet ho tak do církve a do světa a vydávat svědectví úplného darování se Otci ve službě druhým, zvláště mladým lidem.

 

Během celého dne chceme vytvářet spojení s Bohem tak, abychom mohli říct se svatým Pavlem: „Už nežiji já, ale je to Kristus, který žije ve mně. Nejsem to už já, který působím, ale je to Ježíš, Pán, který působí ve mně“.

 

Základy

Eucharistie, pokud možno každodenní s věrnou a opravdovou snahou o svátost smíření, a liturgie hodin jsou zdrojem této zkušenosti spojení s Bohem v průběhu celého dne nazaréna.

 

Poslání v církvi

Nazaréni různých životních stavů svědčí o kontemplativní dimenzi křestního zasvěcení tím, že žijí vnitřní život spojení s Bohem způsobem dona Boska. Žijí a pracují v každodenním životě společnosti a mají srdce zakotvené v Bohu. Nazaréni působí a aktivně napomáhají tomu, aby časné skutečnosti byly proměněné a uspořádané v Kristu.

 

Společníci na cestě

Maria z Nazareta prožívala spojení s Bohem v každodenním životě tak prostě, přirozeně a s nadšením, jako žádné jiné stvoření. Ona nás drží za ruku na cestě ke svatosti.

 

Don Bosko uskutečnil podivuhodnou syntézu mezi svou rozsáhlou a pohlcující vnější činností a svým podivuhodným a hlubokým vnitřním životem. Je naším modelem kontemplace v činnosti.

 

Naše činnost

Nazaréni prožívají s nadšením spiritualitu komunione, podílí se aktivně na životě diecéze a farnosti tím, že spolupracují na různých činnostech podle naléhavosti a možnosti.

 

Každodenní život nazarénů probíhá v rodině, práci, společnosti, ekonomice, politice, zábavě, kultuře, utrpení, bolesti, radosti a smrti. To vše prožívají jako svědectví svého spojení s Bohem.

 

Adresáti

Jasným svědectvím života spojení s Bohem jako plodu kontemplace je život nabídnutý všem, zvláště mladým lidem, aby mohli objevit, že jedině přijetím Božího plánu má jejich život opravdu smysl.

 

Struktura

Fraternita je tvořena laiky žijícími v manželství i svobodnými, zasvěcenými lidmi a kněžími. Tyto skupiny si vzájemně vyměňují své specifické zkušenosti života v církvi i osobité zkušenosti nazarénského charismatu.

 

Vzájemné doplňování odlišných životních stavů je jedním z hlavních znamení milosti jednoty, která charakterizuje život členů Fraternity.

 

Každý podle vlastních darů je spoluodpovědný za kvalitu kontemplace, života a organizace Hnutí.

 

Aktuální stav Fraternity v Uruguay
Přítomnost Fraternity ve světě

Se skládá:

  • Zasvěcené, které žijí v komunitě, nebo ve vlastních bytech;

  • Fraternita kněží, která je tvořena třemi seminaristy, kteří se ucházejí o to, aby se stali kněžími nazaréni. Jeden kněz s věčným slibem kontemplace, který patří do diecéze Minas jako sekulární duchovní, a jeden kněz s časným slibem kontemplace, který patří do diecéze v Montevideu jako sekulární duchovní.

  • Manželé a mládež, společně se zasvěcenými a s kněžími tvoří základní trojici forem života Fraternity, která má jedno charisma a jednu identitu v povolání. Všichni jsou začleněni do místní církve a včleněni do různých farností a organismů diecéze.

  • Ustanovením a vysvěcením otce Nicola Cotugno jako Biskupa v Melo, zapustila v tomto městě kořeny jedna zasvěcená nazarénka a tím se započala cesta nové skupiny Fraternity.

  • Současně jedna manželská dvojice v Tacurembo dala základ vzniku „nazrénskému koutu“, z kterého dorostla mládež. Tito mladí lidé se z důvodů pokračování ve studiu přestěhovali do Montevidea, kde se připojili k Fraternitě a přijali za vlastní charisma spojení s Bohem v životě.

  • Dnes jsou v Montevideu početné skupiny dětí, mládeže a nových rodin, které znají a prohlubují nazarénské charisma. Jsou doprovázeny nazarény (mládeží, manželskými páry, laiky, kteří jsou zavázány na různých úrovních otevřenosti k Fraternitě).  Všichni přijímají Kontemplativní Fraternitu jako skutečné povolání a zavazují se žít povolání s nadšením a vírou. 

Postupně se Fraternita rozšířila do světa

 

Itálie: 

Na podkladě pozvání od hlavního představeného salesiánů don Egidio Vigano přijely v červnu 1991 dvě zasvěcené nazarénky doprovázeny zakladatelem Monsignorem Nicola Cotugno na Colle Don Bosko. Od této doby se zde Fraternita rozrostla a zapustila své kořeny. Nyní zde žijí zasvěcené, manželské páry a mládež. Ve své formaci jsou na různých stupních formační cesty: časné sliby evangelních rad, věčné a časné sliby kontemplace, přísliby kontemplace a na začátku poznávání charismatu Fraternity.

 

Argentina:

V prosinci 1991 na podkladě pozvání Inspektora z Buenos Aires Padre Juan Cantini  začali někteří nazaréni z Uruguaye žít charisma Fraternity v Buenos Aires. Nyní je v Buenos Aires skupina zasvěcených a laiků se slibem kontemplace.

 

Slovenské republika

V lednu 1993 na žádost salesiánského kněze začíná Fraternita v Bratislavě, kde je nyní skupina složená ze zasvěcených a laiků s různým stupněm formace: věčným, časným slibem evangelních rad a věčným a časným slibem kontemplace. 

 

Česká republika

V dubnu 1995 vzniká Fraternita v Praze. Začíná s jednou zasvěcenou nazarénkou, která se stává první zasvěcenou se sliby v Evropě. Nyní jsou v této skupině zasvěcené a laici na různé úrovni formace s věčným, časným slibem evangelních rad a věčným a časným slibem kontemplace. 

 

bottom of page