top of page

ORACIÓN A

MARÍA DE NAZARET AUXILIADORA DE LOS CRISTIANOS

PREGHIERA A 

MARIA DI NAZARET

AUSILIATRICE

DEI CRISTIANI

MODLITBA K

MARII Z NAZARETA POMOCNICI

KŘEST'ANŮ

MARIA Z NAZARETA, POMOCNICA 

KREST'ANOV 

María de Nazaret,
Tú tienes en tus manos

al Verbo hecho carne.
Penetrada por el misterio de Dios
e inmersa en la raza de tu gente,
contemplas el don de la Alianza

entre Dios y los hombres.

En tu persona, el invisible

e infinito amor del Padre y del Hijo

en el Espíritu Santo,
se hizo ternura de mujer Inmaculada
y fecundidad de Madre Virgen.

Infunde

en tu Fraternidad Contemplativa 
el don de tu silencio,
para escuchar la voz de tu Hijo Jesús
en el latido de la historia.
Ábrenos a la venida del Espíritu Santo
para ser transformados

con docilidad y libertad
en contemplación activa y juvenil
de la gloria de Dios en el mundo.

Potencia en nosotros

la transparencia de la fe,
para que las cosas de la tierra
se tornen en la Eucaristía
anticipo del Reino de Dios.


Virgen de la Pascua,
haz que seamos

sacramento de contemplación
para nuestros hermanos,
para que juntos,
contemplativos de Dios en la vida,
seamos constructores

de la civilización del amor
en la única y perenne Iglesia de Pentecostés,
hoy, mañana y siempre.
Amén.

Maria di Nazaret,

tu hai nelle tue mani 

il Verbo fatto carne.

Pervasa dal mistero di Dio e immersa nella tua gente contempli il dono della alleanza tra Dio e gli uomini.

 

Nella tua persona, l’invisibile e infinito amore del Padre e del Figlio

nello Spirito Santo

si è fatto tenerezza 

di Donna Immacolata

e fecondità di Madre Vergine.

 

Infondi nella tua 

Fraternità Contemplativa

il dono del tuo silenzio per ascoltare la voce del tuo Figlio Gesù

nel pulsare della storia.

Aprici alla venuta dello Spirito Santo

per essere trasformati

con docilità e libertà

in contemplazione attiva e giovanile

della gloria di Dio nel mondo;

 

Accresci in noi la trasparenza della fede affinché le cose della terra

diventino nell’Eucaristia

anticipo del Regno di Dio.

 

Vergine della Pasqua,

fa’ che noi siamo

sacramento di contemplazione

per tutti i nostri fratelli,

affinché insieme

contemplativi di Dio nella vita,

siamo costruttori della civiltà dell’amore nell’unica e perenne

Chiesa di Pentecoste

oggi, domani e sempre.

Amen.

 

Marie z Nazareta,

máš ve svých rukou Slovo,

které se stalo Tělem.

Ty, proniknutá Božím tajemstvím

a ponořená do svého lidu

kontempluješ dar smlouvy mezi Bohem a lidmi.

 

V tobě se neviditelná

a nekonečná láska

Otce a Syna v Duchu svatém stala

něžností Neposkvrněné ženy

a plodností Matky Panny.

 

Vlož do své

Kontemplativní Fraternity

dar svého mlčení proto,

abychom naslouchali hlasu Tvého Syna Ježíše

jak pulsuje v dějinách.

Otevři nás příchodu Ducha svatého,

abychom se poslušně

 a svobodně nechali proměnit,

a tak byli schopni v mladém duchu

aktivně kontemplovat

Boží slávu ve světě.

 

Rozhojni v nás průzračnost víry,

aby věci této země se staly v Eucharistii

předzvěstí Božího království.

 

Panno Velikonoc,

Učiň, ať jsme svátostí kontemplace

pro všechny naše sestry a bratry,

 abychom se společně,

když budeme

kontemplovat Boha v životě,

 stali budovateli civilizace lásky.

v jediné věčné církvi Letnic

dnes, zítra a navždy.

Amen

Mária z Nazareta,
v tvojom náručí spočíva Slovo,
ktoré sa stalo telom.
Preniknutá Božím tajomstvom
a zjednotená so svojím ľudom
kontempluješ dar,
ktorým je zmluva medzi Bohom a ľuďmi.
 
V tvojej osobe
sa neviditeľná a nekonečná láska
Otca a Syna v Duchu Svätom
premenila na nežnosť nepoškvrnenej ženy
a plodnosť panenskej matky.
 
Prenikni svoje kontemplatívne spoločenstvo
darom svojho ticha,
aby sme vedeli zachytiť hlas tvojho Syna Ježiša
v každej chvíli dejín.
Otvor nás pre príchod Ducha Svätého.
Daj, aby sa náš život
v učenlivosti a slobode mladého ducha
premieňal na aktívnu kontempláciu
Božej slávy vo svete.
 
Posilňuj v nás vyžarovanie viery,
aby sa veci tohto sveta premieňali v  Eucharistii,
a tak sa stali predobrazom Božieho kráľovstva.
 
Panna Paschy,
daj, aby sme boli sviatosťou kontemplácie
pre všetkých bratov a sestry,
aby sme sa spolu kontemplujúc Boha v živote,
stali strojcami civilizácie lásky
v jedinej a večnej Cirkvi Turíc
dnes, zajtra a navždy.
Amen
bottom of page