top of page

SPIRITUALITA

 

Fraternita nabízí kontemplativní život, nabízí spojení s Bohem 24 hodin denně.

 

Kontemplaci můžeme zkoumat z různých pohledů.

My chceme přijmout kontemplativní rozměr křesťanské spirituality učedníka Pána Ježíše Krista, který žije ve světě a který směřuje svým povoláním k plnosti svatosti a k dokonalému spojení s Bohem v celém životě.

 

Pán nás žádá, abychom se modlili bez ustání. (Lk 18,1)

Tím, že se snažíme hledat konkrétní cesty, k uskutečnění tohoto evangelního požadavku, je nutné, abychom se ptali, jak je možné modlit se bez ustání v současném světě, v naší kultuře, která je ovládána činností.

Kontemplativní Fraternita Marie z Nazareta, chce prožívat kontemplaci jako vrchol modlitby a činnosti, a proto chce přijmout tuto výzvu duchovního života pro současného člověka a nabídnout mu cestu ke spojení s Bohem skrze kontemplaci v činnosti. Nakonec jde o to, abychom dosáhli toho, že budeme kontemplativní v činnosti. (Crf RMi 90)        

 Kontemplace v činnosti je to, co mě vede ke spojení s Bohem, nejenom v činnosti, ale prostřednictvím samotné činnosti. Je to vlastně to, co proměňuje lidské jednání ve svátost spojení s Bohem. Je to lidské prodloužení Božího působení ve světě.

Můžeme tvrdit, že nazarénská kontemplace je vědomí láskyplného prožívání jednoty s Bohem, v Kristu, z moci Ducha svatého, pod vedením nadpřirozeného hnutí pastorační lásky, která je duší modlitby a apoštolské činnosti.

 

Proč kontemplativní Fraternita Marie z Nazareta?

 

Fraternita: kontemplace musí nutně ovlivňovat život tak, aby se projevovala v lásce, která musí být převáděna do komunitních a osobních vztahů, které jsou intenzivně bratrské. Bratrská láska je srovnávacím kamenem opravdovosti kontemplace: radikálně prožívané lidské bratrství v komunitě Fraternity a v církevní komunitě bude svátostí spojení s Bohem a eschatologickým svědectvím toho, že jsme děti Boží.

 

Kontemplativní:  „Kontemplaci“ chápeme tak, jak ji chápe kongregace pro řeholníky a sekulární instituty. V dokumentu

o kontemplativní dimenzi aktivního řeholního života z 12. srpna 1980 CRIS představuje povahu kontemplace a říká:

 

- Je to radikální milost prožívaná u věřícího člověka jako Boží dar, který ho uschopňuje, aby poznal Otce v tajemství trinitárního comunione (crf. 1Jan 1,1-3), a aby mohl zakoušet „ hlubiny Boží“ (1Kor 2,10

 

- „Je to teologická odpověď Víry, Naděje a Lásky, se kterou se věřící člověk otvírá zjevení, společenství s živým Bohem, skrze Krista, v Duchu svatém“.

 

Dokument dává vlastní definici kontemplace Pavla VI.. (discorso di conclusione del Concilio Vaticano II, 7 dicembre 1965 /závěrečná řeč II. Vatikánského koncilu/), kde Papež vidí  v kontemplaci sjednocující a hierarchizující dimenzi, která je velice důležitá proto, aby byla přítomná v současné kultuře:

Snaha upnout pohled a srdce na Něho (Boha), kterou my nazýváme kontemplací, se stává nejvyšší a nejplnější činností ducha; činnost, která ještě i dnes může a musí korunovat rozsáhlou pyramidu lidské činnosti“.

 

Marie z Nazareta vytváří nejvyšší model Fraternity. Kontemplaci, kterou chce Fraternita  prožívat, je vtělení kontemplace do lidské osoby.  

bottom of page