top of page

"Muy queridos Nazarenos:

Llegue a todos ustedes mi saludo y el augurio de un más profundo encuentro con DIOS QUE SE HACE HOMBRE para que EL HOMBRE LLEGUE A SER DIOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Para los Nazarenos ir a la gruta de Belen es encontrarse YA con EL RESUCITADO y recibir de EL su pedido de dejarlo VIVIR Y ACTUAR en todo lo que somos y hacemos. Quiere que seamos su manifestación, su EPIFANIA en la Iglesia y en el mundo. Le pedimos a LA VIRGEN MADRE que nos done la fecundidad vocacional para poder servir con humildad, amor, alegría y entusiasmo como ELLA lo hizo, NAZARENA y AUXILIADORA NUESTRA. 

Un gran abrazo para cada uno de ustedes con mi bendición. 

+Nicolas (fundador)

 

"Les anuncio una gran alegria: ... les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor" ( Lc. 2, 10-11) Que la contemplación del gran misterio del amor de Dios que se hace carne y hermano nuestro, renueve en la esperanza nuestro testimonio nazareno en el mundo. Muy feliz Navidad !!!

Silvia (moderadora)

Česká Republika – setkání Hlavního představeného se Salesiánskou Rodinou

Primo incontro nazareno 

Rep. Ceca!!!!


Posíláme mnoho pozdravu z prvého setkání tohoto školního roku.

 

Vranov u Brna 2017

Duchovni cviceni nazarenu v Ceské a Slovenské Republice

Strenna - 2017

Jsme Rodina

QUE LA ALEGRIA DEL NACIMIENTO DE JESUS, NUESTRO REDENTOR, RENUEVE LA ESPERANZA QUE ANIMA NUESTRO TESTIMONIO NAZARENO!

Che la gioia della nascita di Gesù, nostro Redentore, rinnovi la speranza che anima

la nostra testimonianza nazarena!

Kéž radost z narození Ježíše, našeho Vykupitele, obnoví naději, která oživuje naše nazarénské svědectví!

 

 

Silvia Ourthe-Cabalé

Moderátorka Fraternity

Aleluja! Kristus je Vzkříšen!  Jaká radost a jaký jásot Marie z Nazareta. Je to i naše radost a náš jásot, protože On žije. S láskou a nadějí

Silvia (Moderadora)

Velikonoce 2016 

 

Drazí Nazaréni a Nazarénky

 

Přijměte ode mne co nejsrdečnější pozdrav s radostným přáním Radosti ze Vzkříšení Ježíše Krista.

 

Kristus je Vzkříšen!!

 

Jestliže pro každého člověka, pro každého křesťana, dokonce pro celé stvoření je Ježíšovo Vzkříšení to, co dává důvod k existenci, tak pro Kontemplativní Fraternitu Marie z Nazareta je to důvod její existence.

Ve skutečnosti toužíme po spojení s Bohem ve všem, tím že necháme působit Vzkříšeného v celé naší činnosti.

 

Všichni Jsme spojeni na laně až k vrcholu.  IV. Generální Asemblea se přibližuje, její heslo je: až na nejvyšší vrchol spojení s Bohem, abychom byli milosrdní jako Otec.

 

Velikonoce: Vítězství života nad smrtí, je to podpis, který Otec dává ve své lásce každému z nás. Podpis zpečetěný Ježíšovou krví na kříži. Vzkříšení je Otcova odpověď nekonečnou synovskou Ježíšovou láskou, že Vzkříšený stále žije. Tato láska je zvěčněná v proměněném těle, které stále pokračuje v ustavičné činnosti Otce: „Můj Otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji“( Jan 5,17)

 

Na druhou stranu, tento Vzkříšený Ježíš je věčné milosrdenství Otce, vložené do našeho života Duchem Svatým.  Proto máme směřovat, jak navrhuje Papež František, v tomto roce milosrdenství, k tomu, abychom byli milosrdní jako Otec. Toto není nerealizovaná utopie, ale logický důsledek toho, že necháme působit Krista Vzkříšeného v nás, věčné působící vtělení milosrdenství Otce.

 

Toto, je pak moje velikonoční přání: Buďme všichni milosrdní jako je milosrdný Otec!

 

Čím víc Nazaréni, tím víc Milosrdní

 

Počítejme s mateřskou přítomností Panny Marie z Nazareta, která nám stále pomáhá v našich potřebách.

 

V Orientu se  křesťané zdraví o Velikonocích takto "CRISTÓS ANÉSTI. ALLELUIA" Kristus je Vzkříšen, aleluja.

 

S tímto pozdravem pro každého z vás pevné Velikonoční objetí. Doopravdy Ježíš Kristus je Vzkříšen. Aleluja!“.

 

Mons. Nicolás🙏🙏🙏  

Ritiro consacrate NM - Praga - marzo 2016

Chválim Ťa Pane za tvoje veľké milosrdnenstvo, že si našej skupine zasvátených doprial prežiť dni plné tvojej milosti. V tieto dni sme mali duchovné cvičenie v ktorých sme prežili prítomnosť Pána. Naša radosť sa nedá vivadriť slovami, takábola veľká. Boh je náš starostlivý Otec.

Benedico il Signore per la sua grande misericordia perché in questi giorni con il nostro gruppo di consacrate abbiamo potuto vivere giorni pieni della tua grazia. In questi giorni abbiamo potuto vivere la presenza del Signore. La nostra gioia non si può esprimere con le parole perché era così grande. Dio è nostro Padre e si prende cura di noi.

Alena NM

 

V týdnu od 7.3. do 11.3. jsme prožily další setkání zasvěcených, tentokrát v Praze. Prožily jsme vzájemně naplněné dny plné Boží milosti a Boží přítomnosti. Každé společné setkání jak v Evropě, nebo v Montevideu je obrovským Božím darem. Můžeme se živě dotýkat toho, že i když náš mateřský jazyk je různý, a máme různé kulturní zvyklosti, tak je zde silné společné „lano“, které nás spojuje. Marie z Nazareta je naší matkou, Ona nás vede. Děkuji Graziele, která si pro nás připravila krásné a hluboké přednášky, k prohloubení naší identity, k prohloubení nazarenity a tak mohly prohloubit náš vztah s Bohem. Osobně já stále děkuji za obrovský Boží dar povolání, za to, že jsme společně na cestě k nejvyššímu vrcholku světa Mont Everest, Spojení s Bohem.

Nella settimana del 7 all’11 marzo abbiamo avuto il nostro incontro di consacrate a Praga. Abbiamo potuto vivere giorni pieni della grazia e della presenza di Dio. Ogni incontro che facciamo insieme, o in Europa o a Montevideo, è un grande dono di Dio. Possiamo sperimentare che, anche quando la nostra lingua materna è diversa, abbiamo abitudini culturali diverse, abbiamo una corda che ci unisce: Maria di Nazaret che è nostra madre, è lei che ci guida. Ringrazio tanto Graciela che ha preparato per noi degli interventi belli e profondi per approfondire la nostra identità, la nazarenità e così approfondire il rapporto con Dio. Personalmente io ringrazio sempre per il grande dono che Dio mi ha fatto della vocazione. tutti siamo in cammino verso il monte Everest, verso l’unione con Dio.

Jiřina NM

 

El Señor Jesús nos ha regalado unos diás de verdadera fraternidad; donde el Espíritu Santo nos condujo por el camino de María de Nazaret para que nuestra cotidianidad se llena de Cristo. Hemos experimentado en estos días que en Cristo, por Cristo y con Cristo, el Padre manifesta su gran Misericordia para con nosotras en cada instante de la jornada, perdonándonos y haciéndonos creaturas nuevas; para que, solo así, la Misericordia de Dios pueda brillar en todo su esplendor y continuar a manifestarse a través de nuestras personas. Esta Fuerza de Dios nos ha dado impulso para renovar con mucha esperanza nuestra consagración a ser misioneras de contemplación nazarena para todos nuestros hermanos. Gracias a cada uno y cada una de nuestros hermanos nazarenos que han rezado por nosotras! Estoy segura que esto es fruto de sus oraciones. GRACIAS!!!

Il Signore Gesù ci ha regalato alcuni giorni di vera fraternità dove lo Spirito santo ci ha condotto per il cammino di Maria di Nazaret perché la nostra quotidianità sia piena di Cristo. Abbiamo sperimentato in questi giorni che in Cristo, per Cristo e con Cristo il Padre manifesta la sua grande Misericordia per noi in ogni istante della giornata, perdonandoci e facendoci creature nuove perché, solo così, la Misericordia di Dio può brillare in tutto il suo splendore e continuare a manifestarsi attraverso le nostre persone. Questa Forza di Dio ci ha dato impulso per rinnovare con molta speranza la nostra consacrazione a essere missionarie di contemplazione nazarena per tutti i nostri fratelli. Grazie a ciascuno e ciascuna dei nostri fratelli nazareni che hanno pregato per noi! Sono sicura che questo è stato frutto delle vostre preghiere. GRAZIE!!!

Graciela NM

 

Dal 7 al 10 marzo abbiamo avuto a Praga il ritiro spirituale delle consacrate di Colle DB, di Bratislava e di Praga. Mi ha fatto davvero un grande piacere, di poter vedere, dopo un certo tempo, le mie consorelle. Questa volta mi sono fortemente resa conto, che ogni  incontro ci unisce sempre di più! In questo tempo abbiamo insieme pregato, mangiato, riso, partecipato alla santa Messa, condiviso i nostri pensieri... Vorrei ringraziare Dio per il dono di Fraternità e di questo incontro.

Věra NM

 

Quanto per ringraziare il Signore! La scorsa settimana abbiamo avuto un ritiro di consacrate nazarene a Praga. Tutto il ritiro è stato molto intenso e molto ricco da tutti i punti di vista. Abbiamo potuto meditare su "Contemplate", sull'umiltà, sul pellegrinaggio che Maria compie nella sua vita, sul nostro carisma, sui Voti...la cosa che mi meraviglia sempre più è sperimentare quanto la Parola di Dio su cui riflettiamo è una Realtà concreta e viva, che si fa presente nel nostro quotidiano e che tocchiamo davvero con mano in questi momenti in cui ci ritroviamo insieme.  

Ringrazio tantissimo il Signore per le sorelle che mi ha dato. Sono contenta di questi giorni che abbiamo vissuto insieme, sono davvero importanti per tutte noi e per me! Anche se parliamo lingue diversissime è Lui che ci unisce e che rende il nostro bratrskà làska (amore fraterno) sempre più pieno del Suo Amore. E' davvero un grande dono di Dio per me vedere i passi che ciascuna di noi sta facendo per essere sempre più vere sorelle in Lui! 

Sono molto contenta di aver potuto incontrare anche tutti i nazareni della Rep. Ceca! E' davvero bello sentirsi famiglia, sentirsi Fraternità!

Grazie Signore per questa vocazione e per i fratelli che mi hai donato!

Maria NM

 

 

 

bottom of page